Karenis s.r.o.- služby BOZP,OPP, revízie, kontroly


Spoločnosť KARENIS s.r.o. zaviedla a uplatňuje od roku 2013 systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou EN ISO 9001:2008 pre nasledujúcu činnosť: vzdelávacie aktivity v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, bezpečnosti technických zariadení, výkon činnosti technika BOZP, výkon činnosti technika požiarnej ochrany a zaviedla a uplatňuje v praxi systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou OHSAS 18001:2007.


Spoločnosť KARENIS, s.r.o. s celoslovenskou pôsobnosťou vznikla v roku 2003 a zaoberá sa komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP a v oblasti ochrany pred požiarom - OPP, revízií vyhradených technických zariadení - VTZ a odpadového hospodárstva, kontrolou požiarnotechnických zariadení (prenosné hasiace prístroje, nástenné, podzemné hydranty, kontrolu požiarnych okien, dverí, klapiek a prestupov. 


e- LEARNING BOZP,OPP 

Školenie zamestnancov prostredníctvom internetu. Pre vstup do školenia zdajte meno a heslo zaslané administrátorom vášho testu. 
V prípade nejasností kontaktujte administrátora testu

e-mail: karenis@karenis.sk

mobil : 0948/522 646