Karenis s.r.o.- služby BOZP,OPP, revízie, kontroly

Spoločnosť KARENIS s.r.o. zaviedla a uplatňuje od roku 2013 systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou EN ISO 9001:2008 pre nasledujúcu činnosť: vzdelávacie aktivity v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, bezpečnosti technických zariadení, výkon činnosti technika BOZP, výkon činnosti technika požiarnej ochrany a zaviedla a uplatňuje v praxi systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou OHSAS 18001:2007.


Spoločnosť KARENIS, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:13840/N  s celoslovenskou pôsobnosťou vznikla v roku 2003 a zaoberá sa komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP a v oblasti ochrany pred požiarom - OPP, revízií vyhradených technických zariadení - VTZ a odpadového hospodárstva, kontrolou požiarnotechnických zariadení (prenosné hasiace prístroje, nástenné, podzemné hydranty, kontrolu požiarnych okien, dverí, klapiek a prestupov. 


INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÉ OSOBY

podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov 

          politika cookies


e- LEARNING BOZP,OPP 
 
Školenie zamestnancov prostredníctvom internetu. Pre vstup do školenia zdajte meno a heslo zaslané administrátorom vášho testu. 
 
V prípade nejasností kontaktujte administrátora testu
mobil : 0948/522 646   

Aktuálne novinky