Revízie

Spoločnosť KARENIS s.r.o. zabezpečuje vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení (VTZ):


  • revízie zdvíhacích zariadení
  • revízie tlakových zariadení
  • revízie plynových zariadení
  • revízie elektrických zariadení vrátane výbušného prostredia

 

Príloha č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

 

Technické
zariadenie
tlakové 
Výroba*) 
Uvedenie do
prevádzky1) 
Prevádzka 
Skupina/
druh 
Odborné
stanovisko
k dokumentácii 
Typová výroba 
Kusová výroba 
Úradná
skúška 
Opakovaná
úradná
skúška2) 
Skúška
po oprave3) 
Odborná prehliadka a odborná skúška 
Typová
skúška 
Skúška
ďalších
kusov 
Stavebná
a prvá
tlaková
skúška 
Prvá
vonkajšia
prehliadka 
Opakovaná
vonkajšia
prehliadka 
Vnútorná
prehliadka2) 
Tlaková
skúška2) 
OPO 
OPO 
OV 
OPO 
OPO 
OPO/6r 
OPO 
RT/6m 
RT/1r9) 
RT/6r 
 
OPO 
OPO 
OV 
OPO 
OPO 
OPO/10r 
OPO 
RT/1r 
RT/5r 
RT/10r 
 
OPO 
OPO 
OV 
OPO 
X4) 
O5) 
 
OPO 
OPO 
OV 
OPO 
RT 
RT 
O5) 
RT6) 
RT6) 
 
OPO 
OPO 
OPO 
OPO 
RT 
RT/1r 
OPO 
OPO 
OV 
RT 
RT 
RT 
RT/1r 
RT/1r9) 
RT/10r 
 
OPO 
OPO 
OV 
RT 
RT 
RT 
RT/1r 
RT/5r3) 
RT/10r3) 
 
OPO 
OPO 
OV 
RT 
X4) 
O5) 
 
OPO 
OPO 
OV 
RT 
RT 
RT 
O5) 
RT6) 
RT6) 
 
e 1 
OPO 
OPO 
RT 
RT 
RT/1r 
 
e 2 
OPO 
OPO 
RT 
RT 
O/1r 
 
OPO 
OPO 
OV 
RT 
7) 
7) 
RT 
7) 
7) 
O, TPV 
TPV 
TPV 
TPV 
TPV 

 

Vysvetlivky:

*) Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.
1) Na mieste budúcej prevádzky.
2) Vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku možno nahradiť inými rovnocennými skúškami podľa príslušných predpisov a slovenských technických noriem.
3) Po každom zásahu do tlakového celku, ktorého výsledkom je nerozoberateľný spoj.
4) Kontrola podľa zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) Pred každým naplnením nádoby.
6) Lehoty závisia od použitého hnacieho plynu.
7) Spolu s technickým zariadením tlakovým, na ktorom je namontované.
9) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je tlakové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za tri roky, ak vnútornú prehliadku tlakového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná vonkajšia prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka tlakového zariadenia bezpečná.

OPO 
– oprávnená právnická osoba 
RT 
– revízny technik 
– prevádzkovateľom určená osoba 
OV 
– výrobcom určená osoba 
– nevyžaduje sa 
TPV 
– technické podmienky výrobcu (dodávateľa) 
– roky 
– mesiace 

 

Príloha č. 6 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

  

Technické
zariadenie
zdvíhacie 
Výroba*) 
Odborné
stanovisko
k dokumentácii 
Typová výroba 
Kusová výroba 
Skupina/
druh 
Prototyp 
Ďalšie výrobky 
Montážna
skúška
typu 
Typová
skúška 
Montážna
skúška 
Úradná
skúška 
Odborná prehliadka
alebo odborná skúška 
Montážna
skúška 
Úradná
skúška 
Odborná prehliadka
alebo odborná skúška 
OPO 
OV/RT1) 
OPO1) 
OV/RT1) 
OPO1)2)3) 
RT4) 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO2) 
RT4) 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
c 1 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
c 2 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
c 3 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
d 1 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO2) 
RT4) 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
d 2 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO2) 
RT4) 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO 
RT2)//OV/RT4) 
OPO2) 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO2) 
RT4) 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO2) 
RT4) 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
i 1 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO2) 
RT4) 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
i 2 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO2) 
RT4) 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
j 1 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
 
j 2 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO 
RT2)//IOV/RT4) 
OPO 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
OPO 
RT2)//OV/RT4) 
OPO 
a 1 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
a 2 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
c 1 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
c 2 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
d 1 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
d 2 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
d 3 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
d 4 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
OPO 
OV/RT 
OPO 
OV/RT 
RT 
RT2)//OV/RT4) 
RT 
 
 
 

 

Vysvetlivky:

*) Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.
1) Nevyžaduje sa pre trvalé dráhy žeriavov a dočasné dráhy žeriavov výložníkového typu.
2) Len ak sa technické zariadenie zmontovalo u odberateľa na mieste budúcej prevádzky.
3) Pre trvalú dráhu žeriavu sa vykoná ako súčasť úradnej skúšky po zmontovaní žeriavu na mieste budúcej prevádzky.
4) Len ak sa technické zariadenie zmontovalo u výrobcu.

– nevyžaduje sa 
OPO 
– oprávnená právnická osoba 
OV 
– výrobcom určená osoba 
RT 
– revízny technik 
– prevádzkovateľom určená osoba 
 
 

 
Príloha č. 7 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY

   

Technické
zariadenie
zdvíhacie 
Prevádzka 
Skupina/
druh 
Opakovaná
úradná skúška 
Skúška po rekonštrukcii 
Prehliadka
a skúška po
oprave2) 
Odborná prehliadka a odborná
skúška1) 
Montážna skúška 
Úradná skúška 
Odborná
prehliadka 
Odborná skúška 
OPO/10r3) 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/2r4) 5) 
RT/4r4) 5) 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/1r 
RT/2r 
c 1 
OPO/6r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/3m 
RT/3r 
c 2 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/6m 
RT/6r 
c 3 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/6m 
RT/6r 
c 4 
OPO/6r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/3m 
RT/3r 
d 1 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/3m 
RT/3r 
d 2 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/1r 
RT/2r 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/3m 
RT/3r 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/TPV 
RT/1r 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
i 1 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/6m 
RT/1r 
i 2 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/6m 
RT/1r 
j 1 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/TPV 
RT/2r 
j 2 
OPO/10r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/TPV 
RT/2r 
OPO/6r 
RT 
OPO 
RT/O 
RT/3m 
RT/3r 
a 1 
RT 
RT/O 
RT/3r4) 
RT/6r4) 
a 2 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
c 1 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
c 2 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
d 1 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
d 2 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
d 3 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
d 4 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
RT 
RT/O 
RT/TPV 
RT/TPV 
O/TPV 
O/TPV 
O/TPV 
O/TPV 
O/TPV 
O/TPV 
O/TPV 
O/TPV 

 

Vysvetlivky:

1) Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.
2) Podľa § 18 ods. 1.
3) Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje.
4) Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
– odborných prehliadok jeden rok,
– odborných skúšok dva roky.
5) Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.

RT 
– revízny technik 
TPV 
– lehoty podľa technických podmienok výrobcu 
OPO 
– oprávnená právnická osoba 
– prevádzkovateľom určená osoba 
– nevyžaduje sa 
– roky 
– mesiace 
 


Príloha č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

   A.     Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

    

Druh objektu a zariadenia 
Lehota (roky)6) 
a) Elektrická inštalácia 
 
1. murovaná obytná a kancelárska budova 
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, 
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)  
5. pojazdný a prevozný prostriedok2)  
6. dočasná elektrická inštalácia3) 
0,5 
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny4) 
 
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 
25)  
3. ostatný objekt 
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny 
 
1. hladina ochrany I a II 
2. hladina ochrany III a IV 
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 
15) 
Vysvetlivky:

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
3) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
4) STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
 
 

B.     Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov

    

 
 
Lehoty1) odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov (v rokoch) 
Kategória13) 
Vonkajšie vplyvy13) 
Trieda13) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
AA Teplota okolia 
 
 
AB Teplota a vlhkosť 
 
 
AC Nadmorská výška 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD Voda 
 
 
AE Cudzie pevné telesá 
 
 
 
 
AF Korózia 
 
 
 
 
 
 
AG Nárazy, otrasy 
 
 
 
 
 
 
 
AH Vibrácie 
 
 
 
 
 
 
 
AJ Iné mechanické namáhania 
 
 
AK Rastlinstvo alebo plesne 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL Živočíchy 
 
 
 
 
 
 
 
 
AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky 
 
AN Slnečné žiarenie 
 
 
 
 
 
 
 
AP Seizmicita 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQ Blesk 
52) 
52) 
52) 
 
 
 
 
 
 
 
AR Pohyb vzduchu 
 
 
 
 
 
 
 
AS Vietor 
 
 
 
 
 
 
 
AT Snehová pokrývka 
 
 
 
 
 
 
 
AU Námraza 
B 
BA Spôsobilosť osôb 
 
 
 
 
 
BB Odpor tela 
 
 
 
 
 
 
 
BC Dotyk so zemou 
 
 
 
 
 
 
BD Únik 
 
 
 
 
 
 
BE Spracúvané/skladované látky 
23) 
24) 
 
 
 
 
 
C 
CA Stavebné materiály 
 
 
 
 
 
 
 
 
CB Konštrukcia stavby 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky:

1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.
3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.
 

Poznámky:
Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13)
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)

 


13) STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
14) STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
 
 
 

Príloha č. 9 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

  

Technické
zariadenie
plynové 
Výroba*) 
Uvedenie do prevádzky 
Odborné
stanovisko
k dokumentácii 
Typová výroba 
Kusová výroba 
Úradná skúška 
Odborná
prehliadka alebo
odborná skúška 
Skupina/druh 
Typová skúška 
Skúška ďalších
kusov 
Montážna
skúška 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO 
OPO 
OPO 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO1) 
RT2) 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO1) 
RT2) 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
OPO1) 
RT2) 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
RT 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
RT 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
RT 
OPO 
OPO3) 
RT 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
RT 
OPO 
OPO 
OV/RT 
OV/RT 
RT 
TPV 
TPV 
TPV 
TPV 
Vysvetlivky:

*) Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.
1) Vyžaduje sa len pri acetyléne.
2) Nevyžaduje sa pri acetyléne.
3) Vyžaduje sa pre plynovody z nekovových materiálov.

TPV 
– podľa technických podmienok výrobcu 
OPO 
– oprávnená právnická osoba 
OV 
– výrobcom určená osoba 
RT 
– revízny technik 
– prevádzkovateľom určená osoba 
– nevyžaduje sa/nepredpokladá sa 
 

 

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 508/2009 Z. z

  PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH POČAS PREVÁDZKY

    

Technické
zariadenie
plynové 
Prevádzka 
Skupina/
druh 
Opakovaná úradná
skúška 
Skúška po oprave1) 
Odborná prehliadka2) 
Odborná skúška2) 
OPO/10r 
RT/OPO3) 
RT/6m 
RT/3r 
OPO/10r 
RT/OPO3) 
RT/1r 
RT/5r 
OPO/10r 
RT/OPO3) 
RT/3m 
RT/1r 
OPO/10r 
RT/OPO3) 
RT/1r 
RT/5r 
OPO/10r 
RT/OPO3) 
RT/1r 
RT/3r 
OPO/10r 
RT/OPO3) 
RT/1r 
RT/2r 
OPO/10r 
RT/OPO3) 
RT/1r 
RT/5r 
OPO/6r 
RT/OPO3) 
RT/6m 
RT/3r5) 
OPO/10r 
RT/OPO3) 
RT/1r 
RT/5r 
OPO/10r4) 
RT 
RT/6m 
RT/3r 
OPO/10r4) 
RT 
RT/1r 
RT/5r 
OPO/10r4) 
RT 
RT/3m 
RT/1r 
RT 
RT/1r 
RT/5r 
RT 
RT/1r 
RT/3r 
RT 
RT/1r 
RT/3r 
RT 
RT/3r 
RT/6r 
RT 
RT/1r 
RT/3r 
RT 
O/TPV 
TPV 
TPV 
O/3r 
TPV 
TPV 
O/5r 
TPV 
Vysvetlivky:

1) Opravou je zásah do časti, ktorá je v priamom styku s plynom.
2) Lehoty sa počítajú do konca kalendárneho mesiaca.
3) Len po oprave tlakového celku zváraním.
4) Len pri acetyléne.
5) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je plynové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za štyri roky, ak odbornú skúšku plynového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná odborná prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka plynového zariadenia bezpečná.

OPO 
– oprávnená právnická osoba 
RT 
– revízny technik 
– prevádzkovateľom určená osoba 
– roky 
– mesiace 
TPV 
– podľa technických podmienok výrobcu 
– nevyžaduje sa 
 

 

Aktuálne novinky