Služby BOZP

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI - BOZP

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE 

Pravidlá na zaistenie BOZP ( bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ), politika BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a program jej realizácie; analýza – hodnotenie rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, projekt školení, prevádzkové poriadky pracovísk, postup pre prípad evakuácie a ohrozenia zdravia, zakázané práce ženám a mladistvým; smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami; smernica na ochranu nefajčiarov, smernica pre skladové manipulácie a ručnú manipuláciu s bremenami; a ostatné vnútropodnikové smernice

 

ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV :

 • vedúci zamestnanci,
 • ostatní zamestnanci,
 • novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),
 • opakované školenia
 • školenia vodičov motorových vozidiel
 • školenie prvej pomoc
 • školenie zamestnancov na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • školenie lešenárov
 • školenie obsluhy (vodičov) motorových vysokozdvižných a vozíkov
 • školenie obsluhy motorových a ručných nízkozdvižných vozíkov
 • školenie obsluhy tlakových zariadení, tlakových nádob (obsluha tns)
 • školenie obsluhy kotlov (kuriči) NTL, STL kotolní na rôzne druhy paliva
 • školenie viazačov bremien
 • školenie žeriavnikov
 • školenie obsluhy zdvíhacích zariadení (zvisle posuvné brány, plošiny, ZZ nezaradené do tried, hydraulické ruky)
 • školenie obsluhy stavebných strojov
 • školenie obsluhy motorových píl *

 

ČINNOSŤ AUTORIZOVANÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA

 • preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách

 • posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov

 • zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

 • výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok

 • vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi

 • odborná poradenská činnosť pre odberateľa

 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia

 • predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci

 • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ SLUŽBY (BTS) §22 zákona 124/2006 Z.z o BOZP

 • Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem,
 • Identifikácia ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie
 • Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov.
 • Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí.
 • Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad.
 • Spracovávanie písomných upozornení a doporučení
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch
 • Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov
 • Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení ...)
 • Evidencie školení z oblasti BOZP

Poznámka: * - zabezpečujeme prostredníctvom dcérskej spoločnosti KARENIS SR s.r.o.

 

Aktuálne novinky