Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Požiadavka ustanoviť Koordinátora bezpečnosti vyplýva z § 18, ods.1 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a následných ustanovení zákona. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, je spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť súčasťou uzavretých zmlúv. Zmluva určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
 
Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP. Prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov zabezpečujeme výkon koordinátora bezpečnosti v súlade s požiadavkami platenej legislatívy.
 
Výkon koordinátora bezpečnosti zahŕňa :

 

  • návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
  • sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín
  • kontrolu dodržiavanie opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby
  • podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (vrátane návrhov na úpravu a doplnenia plánu BOZP)
  • spoluprácu a konzultácie so zodpovednými osobami
  •  informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP a rizikách
  • účasť na poradách, pri šetrení nežiaducich udalostí na stavbe
  • spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popisu stavu bezpečnosti na príslušnej stavbe
  • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z.z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu

 

Aktuálne novinky