Základný kurz bezpečnostného technika (BT, ABT)

 
Základný kurz bezpečnostného technika (BT, ABT)
 
           Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. V rámci akreditovaného kurzu Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov nadobudnete teoretické znalosti z oblasti BOZP. Po jeho absolvovaní sa môžete okamžite zamestnať ako bezpečnostný technik v rámci celého Slovenska.Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP je cieľavedomý a dlhodobý proces, pri ktorom zamestnanec či študent nadobúda znalosti a zručnosti, ktoré prispievajú k bezpečnému správaniu sa na pracovisku.   
 
ČO JE OBSAHOM KURZU A AKÉ ZNALOSTI KURZOM ZÍSKAM?
 
            Kurz je zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.
 
V PRIEBEHU KURZU SA NAUČÍTE:
 
ü preverovať a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok na pracoviskách
ü vypracovať interné predpisy BOZP v súlade s platnou legislatívou, sledovať dodržiavanie právnych predpisov BOZP a aktualizovať dokumentáciu BOZP
ü koordinovať a vykonávať vstupné a periodické školenia BOZP
ü vykonávať poradenskú činnosť z predpisov BOZP pre zamestnávateľa a ostaných vedúcich zamestnancov
ü hodnotiť riziká na pracovisku a vytvárať bezpečné pracovné postupy
ü vyšetrovať pracovné úrazy a navrhovať nápravné a preventívne opatrenia
ü koordinovať odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
ü spolupracovať pri jednaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi vykonávajúcimi štátny dozor na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
OBSAH KURZU:
 
·         Teoretická časť : právne predpisy, informácie z  odbornej literatúry 
·         Praktické cvičenia /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/
o   zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
o   posudzovanie rizík a návrh opatrení
o   návrh, zoznam a evidencia OOPP pre jednotlivé profesie
o   postup pri šetrení pracovného úrazu
o   postup pri vypracovaní dokumentácie Odborné filmy
·         Informácie k výkonu PZS pre zamestnancov v I . a II. kategórii
 
Študijné materiály: formou CD, tlačená forma
 
 
PO UKONČENÍ KURZU: 
 
            budete pripravený profesionálne vykonávať funkciu bezpečnostného technika a obdržíte
 
 
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
§ 23
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK
1.      Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá
a)    má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len „osvedčenie bezpečnostného technika“) u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo
b)    získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole (ďalej len „škola“), ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika.
2.      Minimálny obsah a rozsah odbornej prípravy a odborného vzdelávania bezpečnostného technika a obsah špecifickej odbornej prípravy zamestnávateľa podľa § 22 ods. 7 písm. b) ustanoví osobitný predpis.
 
3.      Pri skúške musí fyzická osoba preukázať odborné vedomosti, znalosť a schopnosť uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V skúšobnej komisii na vykonanie skúšky zriadenej osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie musia byť najmenej traja členovia, z toho najmenej jeden autorizovaný bezpečnostný technik. Ak fyzická osoba nevykonala skúšku úspešne, môže ju opakovane vykonať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.
 
4.      Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydá do 15 dní po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou organizovanou školou alebo osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie. Škola a osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie vedie evidenciu vydaných osvedčení bezpečnostného technika.
 
5.      V osvedčení bezpečnostného technika sa uvedie
a)    názov školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie,
b)    číslo oprávnenia na výchovu a vzdelávanie,
c)    evidenčné číslo osvedčenia,
d)    ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa osvedčenie bezpečnostného technika vydáva,
e)    meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa osvedčenie bezpečnostného technika vydáva,
f)       obdobie, v ktorom sa štúdium alebo odborná príprava absolvovali,
g)    dátum vykonania skúšky,
h)    dátum a miesto vydania osvedčenia bezpečnostného technika,
i)        meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,
j)        odtlačok pečiatky školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.
 
6.      Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika neplatné.
 
7.      Bezpečnostný technik písomne oznámi a doloží škole alebo osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá vydala osvedčenie bezpečnostného technika, každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. e). Škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá vydala pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika, bezplatne vydá nové osvedčenie bezpečnostného technika s aktualizovanými údajmi po predložení pôvodného osvedčenia bezpečnostného technika.
 
8.      Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže vykonať skúšku najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika.
 
 
 
 
Aktuálne novinky