Služby OPP

ČINNOSŤ TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (TPO)

 

 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • požiarna identifikačná karta
 • požiarne poriadky pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarne evakuačné plány
 • vedenie požiarnej kniha
 • vedenie zoznamov pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • vedenie dokladov o kontrolách a revíziách požiarnotechnických zariadení
 • vyšetrovanie požiarov a vedenie údajov o požiaroch, o príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok  a vedenie dokumentácie o nej
 • vedenie ďalších dokladov  podľa predpisov na úseku ochrany pred požiarmi
 • príprava, organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachovvykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • vykonávanie školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • školenie novoprijatých zamestnancov
 • pravidelné školenie a overenie vedomosti vedúcich zamestnancov
 • pravidelné školenie ostatných zamestnancov
 • školenie zamestnancov preložených na inú prácu
 • školenie externých zamestnancov
 • určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi
 • účasť pri protipožiarnych kontrolách vykonávaných štátnym požiarnym dozorom, prípadne inou organizáciou s právomocami na úseku ochrany pred požiarmi

ČINNOSŤ ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY (ŠPO)

 • vypracovanie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby
 • konzultácie ohľadom zmeny stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Aktuálne novinky