Požiarnobezpečnostná charakteristika

Spoločnosť  KARENIS s.r.o. na úseku ochrany pred požiarmi vypracuváva pre spoločnosti, ktoré nemajú spracovaný projekt požiarnej ochrany pre užívané stavby, dokumentáciu o požiarnobezpečnostnej charekteristike užívanej stavby v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z. z. a vyhlášky č. 259/2009 Z. z., § 29a

 

Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby 

Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby sa vypracúva vtedy, ak stavba nemá spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby.

Obsah dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby je uvedený

 

Príloha č. 1a k vyhláške č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

OBSAH POŽIARNOBEZPEČNOSTNEJ CHARAKTERISTIKY UŽÍVANEJ STAVBY

 

Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby obsahuje popis a grafické znázornenie skutkového stavu, a to najmä

a) rozdelenie stavby na požiarne úseky

 1. popis požiarneho úseku, ktoré priestory alebo miestnosti sa nachádzajú v požiarnom úseku, počet podlaží v požiarnom úseku,

2. na akej výškovej úrovni alebo na ktorom podlaží sa požiarny úsek nachádza,

 

b) popis a vyznačenie stavebných konštrukcií stavby

 1. popis prvkov nosných konštrukcií, požiarnych deliacich konštrukcií a požiarneho úseku,

2. popis prvkov nenosných konštrukcií požiarneho úseku,

3. prestupy technických zariadení alebo technologických zariadení požiarnymi deliacimi konštrukciami požiarneho úseku a ich utesnenie,

4. riešenie uzáverov požiarne uzatvárateľných otvorov v požiarnych deliacich konštrukciách požiarneho úseku,

5. povrchová úprava stavebných konštrukcií (podhľady, obklady, vstavané osvetľovacie telesá a podobne),

 

c) popis a vyznačenie únikových ciest, evakuačných ciest a zariadení na evakuáciu

1.     počet únikových ciest vedúcich z požiarneho úseku a počet únikových ciest v stavbe alebo v jej časti,

2.     druh a typ únikovej cesty,

3.     spôsob vetrania únikovej cesty,

4.     šírka a dĺžka únikovej cesty a počet osôb ňou evakuovaných,

5.     vyhotovenie schodísk, podlahy a dverí na únikovej ceste,

6.     vyhotovenie náhradnej únikovej možnosti a evakuačného výťahu,

7.     osvetlenie a označenie únikovej cesty, vybavenie stavieb zariadeniami na evakuáciu osôb,

8.     počet evakuačných ciest pre zvieratá vedúcich z priestoru a zo stavby,

9.     šírka a dĺžka evakuačnej cesty pre zvieratá a počet zvierat ňou evakuovaných,

 

d) popis a vyznačenie požiarnotechnického zariadenia, automatického požiarnotechnického zariadenia a zabezpečenie stavieb vodou na hasenie

 

1.     elektrická požiarna signalizácia (ďalej len „signalizácia“)

1a. typ inštalovaného systému signalizácie,

1b. umiestnenie hlavnej ústredne a vedľajšej ústredne signalizácie,

1c. strážené priestory,

1d. ovládanie požiarnotechnického zariadenia signalizácie,

 

2. stabilné hasiace zariadenie a polostabilné hasiace zariadenie 

2a. druh hasiacej látky,

2b. umiestnenie strojovne stabilného hasiaceho zariadenia,

2c. spôsob spúšťania,

2d. miesto na pripojenie mobilnej cisterny,

2e. chránené priestory,

2f. druh sústavy podľa zaplnenia hasiacou látkou,

  

3. zariadenia na odvod tepla a splodín horenia 

3a. systém spúšťania zariadenia,

3b. umiestnenie strojovne,

3c. druh vetracích zariadení,

3d. chránené priestory,

3e. súčinnosť s inými požiarnotechnickými zariadeniami,

  

4. vodné clony 

4a. umiestnenie vodnej clony,

4b. spôsob spúšťania vodnej clony,

4c. súčinnosť vodnej clony s inými požiarnotechnickými zariadeniami,

  

5. voda na hasenie požiarov 

5a. vonkajšie rozvody a vnútorné rozvody požiarneho vodovodu,

5b. umiestnenie zdrojov vody na hasenie požiarov a čerpacej stanice,

5c. množstvo dodávanej vody,

5d. druh a umiestnenie vonkajších hydrantov a hadicových zariadení,

5e. vybavenie vonkajších hydrantov a hadicových zariadení príslušenstvom,

 

6. hasiace prístroje 

 6a. umiestnenie hasiaceho prístroja,

 6b. druh a typ hasiaceho prístroja,

 

e) určenie zariadení na zásah  

1. umiestnenie a rozmery nástupných plôch,

2. vonkajšie zásahové cesty a vnútorné zásahové cesty,

  3. umiestnenie ovládacích prvkov požiarnotechnických zariadení a energetických zariadení.

Aktuálne novinky